Logo Print Відправити на друк


Реструктуризація іпотечних кредитівСкористайтеся можливістю РЕСТРУКТУРИЗУВАТИ свою заборгованість!

 

Відправте на поштову адресу Банку kredit@arkada.ua відскановану копію вашої заяви на реструктуризацію з пакетом документів та отримайте попередню відповідь Банку щодо можливості реструктуризації вашої кредитної заборгованості.

23 березня 2018 року набрало чинності Положення про проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.02.2018 №372 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.02.2018 за №254/31706)

Що це означає?

Реструктуризація – це зміна істотних умов кредитного договору, як-то процентної ставки, графіка погашення боргу тощо, задля створення оптимально сприятливих умов для виконання зобов’язань боржником.
Реструктуризація є абсолютно добровільною можливістю для позичальників, відновити свої відносини з банками на більш вигідних, ніж передбачено у кредитному договорі, умовах.
А крім того – це можливість відтермінувати продаж прав вимоги за Вашим кредитом. Адже продаж прав вимоги за кредитними договорами, заборгованість за якими було реструктуризовано, здійснюється в останню чергу (відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 №388 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2016 за №606/28736).
Також реструктуризація заборгованості сприяє збереженню та відновленню позитивної кредитної історії позичальника, та дозволить в подальшому використовувати всі можливості кредитування.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Хто може провести реструктуризацію своєї кредитної заборгованості?

Фізичні особи (крім ФОП) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою перед банками, що ліквідуються Фондом.

На які договори не поширюється можливість здійснення реструктуризації?

1) укладені з фізичними особами, які є пов’язаними з банком особами;

2) виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою:

• предметом якої є повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти;

• предмет якої обтяжений також іншими зобов’язаннями (наприклад, податкова застава, арешти інших кредиторів або уповноважених органів) ніж зобов’язання за кредитним договором, кредитна заборгованість за яким реструктуризується;
• що є наступною іпотекою, а банк, що є держателем такої наступної іпотеки, не є одночасно попереднім іпотекодержателем, вимоги якого мають найвищий пріоритет.

Чи змінюється забезпечення за кредитним договором при здійсненні реструктуризації за кредитним договором?

Ні. Забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором з банком при проведенні реструктуризації кредитної заборгованості не змінюється. Тобто, якщо в заставі ще є автомобіль, інше майно або майнові права, поруки, вони мають бути переоформлені належним чином при проведенні реструктуризації.

Чи проводиться реструктуризація за кредитами, за якими нерухоме майно, яке забезпечує виконання зобов’язань, знаходиться на непідконтрольній українській владі території?

Так, реструктуризація проводиться незалежно від місця розташування нерухомого майна, що забезпечує виконання зобов’язань за відповідним кредитним договором.

УМОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Черговість погашення кредитної заборгованості на період реструктуризації

1) проценти за користування кредитними коштами, нараховані відповідно до умов реструктуризації;

2) комісійні винагороди, нараховані відповідно до умов реструктуризації;

3) заборгованість за основним боргом;

4) прострочена заборгованість за нарахованими процентами;

5) прострочена заборгованість за комісійними винагородами;

6) інші платежі, передбачені кредитним договором, в черговості, встановленій кредитним договором.

Що враховується при реструктуризації кредитної заборгованості?

Банком реструктуризується кредитна заборгованість фізичної особи - боржника, виконання зобов’язань за якою забезпечене іпотекою.
Сплата неустойки (передбачених відповідними договорами штрафів, у тому числі за несвоєчасну сплату платежів за кредитним договором, невиконання умов щодо страхування предмета іпотеки тощо, та пені), право на яку виникло до проведення реструктуризації, не включається до умов проведення реструктуризації.

Чи має значення розмір доходу боржника для проведення реструктуризації?

Ні, майновий стан (наявність іншого майна або активів, розмір доходу боржника не оцінюється при проведенні реструктуризації.

Період реструктуризації

Період реструктуризації – це проміжок часу, протягом якого застосовуються умови реструктуризації, з дати реструктуризації до дати закінчення строку ліквідації банку, визначеної рішенням виконавчої дирекції Фонду, що діяло станом на дату проведення реструктуризації.

Які платежі сплачуються боржником в період реструктуризації

- фізична особа - боржник має сплатити не пізніше наступного дня після укладання додаткового(их) договору(ів) не менше ніж 10 % від суми її кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення фізичної особи - боржника до банку щодо реструктуризації (далі – Початковий платіж

- щомісячна сплата основного боргу та/або нарахованих до дати реструктуризації процентів, комісій (далі – щомісячний платіж

- щомісячна сплата процентів, комісійних винагород за кредитним договором, нарахованих у період реструктуризації (здійснюється окремо від щомісячного платежу). Розмір процентної ставки за користування кредитними коштами складає 0,01% річних.

Яка періодичність платежів та строки?

Платежі здійснюються фізичною особою боржником щомісячно до закінчення строку реструктуризації.

Щомісячні строки встановлюються додатковим договором до кредитного договору.

Максимальний щомісячний платіж?

Максимальний щомісячний платіж не може перевищувати 10000 грн!

У разі якщо розмір визначеного щомісячного платежу перевищує 10 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення реструктуризації, розмір такого платежу встановлюється на рівні 10 000 гривень або еквівалента цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення реструктуризації.

Процентна ставка на період реструктуризації

На період реструктуризації встановлюється процентна ставка за користування кредитом у розмірі 0,01 % річних.

На період реструктуризації комісійні винагороди встановлюються на рівні 1 гривні.

Черговість погашення кредитної заборгованості на період реструктуризації.

1) проценти за користування кредитними коштами, нараховані відповідно до умов реструктуризації;

2) комісійні винагороди, нараховані відповідно до умов реструктуризації;

3) заборгованість за основним боргом;

4) прострочена заборгованість за нарахованими процентами;

5) прострочена заборгованість за комісійними винагородами;

6) інші платежі, передбачені кредитним договором, в черговості, встановленій кредитним договором.

Можливість дострокового погашення заборгованості протягом періоду реструктуризації

Дострокове погашення можливе.

У разі дострокового погашення заборгованості за кредитним договором протягом періоду реструктуризації не застосовуються будь-які штрафні санкції за дострокове погашення заборгованості, якщо такі ним передбачені.

Що відбувається при продовженні строків ліквідації банку?

У разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про продовження ліквідації банку період реструктуризації кредитної заборгованості може бути подовжений виключно за зверненням фізичної особи – боржника на тих самих умовах, окрім сплати Початкового платежу. Таке продовження оформлюється окремою додатковою угодою.

Що відбувається з кредитом після завершення реструктуризації, якщо заборгованість не погашена?

З дня, наступного за днем завершення періоду реструктуризації, черговість погашення кредитної заборгованості, процента ставка та всі інші умови повертаються до умов кредитного договору, що діяли до проведення реструктуризації.© Всі права захищені АТ АКБ «АРКАДА», 2020