Інформація до оприлюднення


Статут Банку, засновницький (установчий) договір (у разі його укладання)
Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Банку, інші внутрішні положення Банку, що регулюють діяльність органів Банку,та зміни до них
  • інші внутрішні положення, що регулюють діяльність органів Банку, та зміни до них відсутні на сайті в зв`язку із відсутністю інших органів Банку і відповідно зазначених вище положень та змін до них.
  • Принципи корпоративного управління Публічного акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку «Аркада», затверджені Загальними зборами акціонерів АКБ «Аркада», протокол N3 від 11 листопада 2009 року.
  • Принципи корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «АРКАДА»(нова редакція), затверджені Загальними зборами акціонерів АКБ «АРКАДА», протокол N1 від 03 квітня 2015 року(дата оприлюднення інформації на сайті - 15.04.2015р.).
  • Принципи корпоративного управління  АТ АКБ «АРКАДА», затверджене Загальними зборами акціонерів ПАТ АКБ «АРКАДА» від 25.04.2018р., протокол N1 (дата оприлюднення інформації на сайті - 07.05.2018р.).
  • Принципи корпоративного управління (дата оприлюднення інформації на сайті - 03.05.2019р.).
  • Принципи корпоративного управління  АТ АКБ «АРКАДА», затверджені рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «АРКАДА» 24.07.2019р., протокол N2 (дата оприлюднення інформації на сайті - 09.09.2019р.).

Протоколи Загальних зборів:

Висновки Ревізійної комісії та аудитора (аудиторської фірми) Банку:

Звіти Наглядової ради:

Звіти Комітетів Наглядової ради:

Звіти Правління:

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом):

Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів)(у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та нормативно - правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Перелік афілійованих осіб АТ АКБ «АРКАДА» із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій 

Інформація, передбачена  Положенням про розкриття  інформації  емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.13р. N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р. за N 2180/24712 в обсязі, порядку та терміни, встановлені цим Положенням

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:
       

Інші повідомлення:

Квартальна (проміжна) інформація емітента:
          

Регулярна річна інформація емітента:

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів:

Інформація щодо проведення Загальних зборів акціонерів:

Проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку:

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

Повідомлення про зміни в порядку денному Загальних зборів акціонерів:

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії

Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства

  • відповідне повідомлення відсутнє у зв`язку з тим, що загальні збори ПАТ АКБ «АРКАДА» рішення про припинення акціонерного товариства не приймали

Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі)

  • відповідне повідомлення відсутнє у зв`язку з тим, що акції ПАТ АКБ «АРКАДА» існують в бездокументарній формі (інші цінні папери, емітентом яких є банк, станом на 01.03.2015р. відсутні)

Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку, та терміни встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій

  • зазначені вище звіт(и) відсутні у зв`язку з тим, що ПАТ АКБ «АРКАДА» не є емітентом іпотечних облігаційКвартальна інформація емітента за 2 квартал 2019 року   Report.xml   Файл з підписом   Файл з печаткою(дата оприлюднення інформації на сайті - 30.07.2019р.)
Календарний план АТ АКБ «АРКАДА»
Календарний план АТ АКБ «АРКАДА» розміщення у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства крім особливої інформації:
Інша інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, в порядку та строки встановлені відповідними нормативно-правовими актами:
Протоколи Загальних зборів 2010-2016
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 2012-2017
  
 №

Посада

Призвище, ім'я по батькові
1 2 3
1.
 В.о. Голови Правління, Заступник Голови Правління,член Правління
  Ковальчук Тетяна Миколаївна
2.  Заступник Голови Правління, член Правління  
  Настоящий Вадим Васильович            
3.  Головний бухгалтер, член Правління
  Волкова Альбіна Анатоліївна
4.  Директор Департаменту правового забезпечення, член Правління
  Омельчук Павло Ігорович
5.
 Відповідальний працівник банку
 за проведення
фінансового моніторингу -
 
директор Департаменту фінансового моніторингу, член Правління 
  Дубас Наталія Олегівна